Anti Aging DPU Club

วิดีโอคลิป

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ (รองอธิการบดีสายงานวิชาการและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ (รองอธิการบดีสายงานวิชาการและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)

พิธีแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ..